مدير امور فرهنگي و روابط عمومي

                                                             

آقای سعید ابراهیمی

Saeed ebrahimiتلفن تماس: 5 - 88971831 - 021 الی 4 داخلی 114